سامانه اعتبارسنجی میزانتو، ارائه شده توسط بانک سامان، برای همه ایرانیان
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل (به نام خود)
کد معرف (اختیاری)

عضویت به منزله پذیرفتن قوانین سامانه می باشد.

دریافت میزان اعتبار خودم

دریافت سوابق اعتباری همه ایرانیان از نظام بانکی کشور.

مشاهده میزان اعتبار دیگران

دریافت گزارش اعتباری طرف معامله شما با استفاده از کد 10 رقمی اختصاصی.

ارسال میزان اعتبار به شرکت ها

با میزانتو گزارش اعتباری خود را به شرکت ها ارسال کنید.